O násAbout us

Kdo jsme?

Web SCICOM zřizuje Techmania Science Center o.p.s., jejíž snahou je rozvíjet zájem o vědu a výzkum ze strany široké veřejnosti a především z řad studentů. Těchto cílů se snaží dosáhnout několika způsoby.

Prvním z nich je prezentace vědy zábavnou formou skrze interaktivní expozice o vědě a výzkumu, které vystavuje.

Druhým způsobem je zapojení v projektech vzdělávacích aktivit a mezinárodních uskupeních, které vědu popularizují a společně pracují na tvorbě terciálního programu vzdělávání.

Třetím způsobem je snaha přinášet informace o dění ve vědě, úspěších vědeckých týmů v Plzeňském kraji a České republice. Jedním z těchto prostředků má být právě web SCICOM, který má ambici se stát prostředkem informační tiskové agentury o výzkumu a vývoji v Plzeňském kraji a České republice.

Proč?

Informovat o dění ve vědě v Plzeňském kraji a České republice si bereme za sobě vlastní, proto jsme zřídili tento web, prostřednictvím kterého chceme upozornit na dění ve vědě v rozličných oblastech. Informace se budou týkat dění na akademických výzkumných pracovištích, firmách či státních výzkumných pracovištích, které působí v Plzeňském kraji.

Články, které na webové SCICOM uvedeme, jsou vytvořeny redakcí, nebo přejaté. Pro čtenáře jsou vždy řádně označeny.

Jak?

V samotném prvopočátku chceme postihovat dění v oblasti výzkumu a vývoje, představovat osobnosti Plzeňského kraje působící ve vědě, na akademické půdě a výzkumných veřejných institucích a firmách. Taktéž si web bere za svůj cíl informovat o právních změnách týkající se výzkumu a celkovém zásadním dění ovlivňující dění výzkumu a vývoje v ČR.

Who we are?
The sites SCICOM were established and are administrated by Techmania Science Center o.p.s. The aim of Techmania is to develop the interest in science and research by wide public, scholars and students. There are various ways how Techmania try to reach these aims.
Firstly, Techmania presents many interactive exhibitions focused on science and research.
Secondly, Techmania is involved in international projects and groups which popularise the science and collaborate on educational programmes.
Last but not least, Techmania brings information about scientific life worldwide, highlighting the regional and national successes. SCICOM sites deal with this and they aspire to become an informative press agency regarding science and research in Pilsner region and in the Czech Republic.
Why?
It is in our own interest to inform the public about scientific life in Pilsner region and in the Czech Republic. Through these sites, we want to draw attention to various aspects of science. Published information involves academic centres, commercial firms as well as national research centres with regard to Pilsner region.
The posted articles are created by our editorial staff or are adapted. They are always well labelled for the readers.
How?
In the beginning we want to concentrate to the research and development. We want to introduce regional experts dealing with science in both academic and commercial subjects. The sites also inform about the legal changes regarding the research.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *